Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

(w przypadku przyjęcia maksymalnych dat publikacji raportów okresowych)

Raport okresowy Maksymalna data publikacji raportu okresowego Okres zamknięty w przypadku przyjęcia maksymalnej daty publikacji raportu okresowego1
Raport roczny za 2016 r. 2 maja 2017 r.2 Od 2 kwietnia 2017 r.
Raport za I kwartał 2017 r. 30 maja 2017 r. Od 30 kwietnia 2017 r.
Raport za I półrocze 2017 r. 2 października 2017 r.3 Od 2 września 2017 r.
Raport za III kwartał 2017 r. 29 listopada 2017 r. Od 30 października 2017 r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), spółka Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (Spółka, ZUK), nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych, z uwzględnieniem dni uznanych na podstawie odrębnych przepisów za dni wolne od pracy.

Okres zamknięty

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoby pełniące obowiązki zarządcze w ZUK, czyli osoby związane ze Spółką w ten sposób, że są członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego lub pełnią funkcje kierownicze, nie będąc członkiem ww. organów, przy czym mają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze Spółki, nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych ZUK, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które Spółka ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.


1 Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, okres zamknięty trwa 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

2 Zgodnie z § 101 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się nie później niż cztery miesiące od dni zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. Natomiast zgodnie z §101 ust. 11 Rozporządzenia, w przypadku, gdy koniec terminu przekazania raportu okresowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub dodatkowy dzień wolny od pracy, określony odrębnymi przepisami, termin ten upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

3 Zgodnie z §101 ust. 7 Rozporządzenia, raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy.