Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Raport okresowy Data publikacji  raportu okresowego Okres zamknięty daty publikacji raportu okresowego1
Raport roczny za 2019 r. 31 marca 2020 r. Od 29 lutego 2020 r.
Raport za I kwartał 2020 r. 22 maja 2020 r. Od 22 kwietnia 2020 r.
Raport za I półrocze 2020 r. 23 września 2020 r. Od 23 sierpnia 2020 r.
Raport za III kwartał 2020 r. 20 listopada 2020 r. Od 20 października 2020 r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), spółka Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (Spółka, ZUK), nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.
Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych, z uwzględnieniem dni uznanych na podstawie odrębnych przepisów za dni wolne od pracy.

Okres zamknięty

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoby pełniące obowiązki zarządcze w ZUK, czyli osoby związane ze Spółką w ten sposób, że są członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego lub pełnią funkcje kierownicze, nie będąc członkiem ww. organów, przy czym mają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze Spółki, nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych ZUK, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które Spółka ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.