Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej