Władze Spółki

W drodze uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 maja 2018 r. skład Zarządu Spółki prezentuje się następująco:

Prezes Zarządu – Jacek Weremiej (reprezentacja jednoosobowa).

Zakres kompetencji: Koordynacja zagadnień związanych z całokształtem działalności Spółki.

Skład Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Rafał Mania – Przewodniczący RN
Pan Stanisław Pargieła – Wiceprzewodniczący RN
Pan Artur Mączyński – Wiceprzewodniczący RN
Pan Lech Pasturczak – Członek RN
Pan Witold Jesionowski – Członek RN
Pan Andrzej Pargieła – Sekretarz RN

Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza powoływane są na kadencje trwające pięć lat.