Skip to content Skip to footer
Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych są Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Stąporkowie przy ul. Górniczej 3, (26-220) Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081300, NIP 658-00-01-142, zwana dalej: „ZUK S.A.”.

Podstawa prawna

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej Rozporządzenie lub RODO.

Dane kontaktowe

W sprawach związanych z administrowaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z IODO poprzez adres e-mail: iod@zuk.com.pl. Na wskazany adres możecie Państwo składać zapytania, jak również realizować prawa, które przyznaje Wam RODO, takie jak np. prawo do usunięcia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo do sprzeciwu i inne opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez ZUK S.A. w celach zawarcia umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy z ZUK S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa) – takie dane przechowujemy przez okres trwania umowy, a następnie mogą być one dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy (skutkiem niepodania takich danych jest brak możliwości realizacji działań określonych w umowie lub brak możliwości zawarcia samej umowy). Państwa dane mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością ZUK S.A.) w następujących celach:

 1. prowadzenie audytów wewnętrznych w ZUK S.A.
 2. doradztwo biznesowe, ekonomiczne, finansowe lub prawne, które jest świadczone jest na rzecz ZUK S.A.. POLITYKA PRYWATNOŚCI ZUK „STĄPORKÓW” S.A.

Podanie danych, które ZUK S.A. przetwarza na podstawie Państwa zgody, jest dobrowolne i jest możliwe do odwołania w każdym czasie. Podanie danych, które ZUK S.A. przetwarza na podstawie zawartej z Państwem umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do jej realizacji. Skutkiem niepodania takich danych jest brak możliwości zrealizowania działań określonych w umowie lub nawet brak możliwości zawarcia samej umowy.

ZUK S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie:
 1.  dane identyfikujące osobę, w szczególności: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące
  dokumentu tożsamości,
 2. dane adresowe i teleadresowe, w szczególności adres e-mail i numer telefonu,
 3. dane dotyczące zobowiązań wobec ZUK S.A. po zawarciu umowy, a w szczególności:
  cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące podstawy do rozliczeń (np. harmonogramy płatności itp.)
 4. zakres zbieranych danych jest każdorazowo ustalany i podawany do Państwa informacji w formularzu, na podstawie którego są one gromadzone (umowa, formularz elektroniczny, klauzula zgody).

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem. Państwa dane mogą być przekazywane na podstawie przepisów prawa podmiotom uprawnionym na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych takim jak:

 1. kancelarie prawne lub windykacyjne w wyniku toczącego się postępowania sądowego
  lub windykacyjnego,
 2. firmy zewnętrzne obsługujące ZUK S.A. w zakresie utrzymania usług (np. obsługa prawna,
  finansowa, firmy doradcze, obsługa IT, usługi transportowe, serwis urządzeń).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym) a także prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem).

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora).

Przysługuje Państwu prawo wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, (w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody). Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnice handlowe lub własność intelektualną i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.


Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.